05.03.2013  

A A A

Poleć znajomym

 Drukuj

Uchwała zgromadzenia wspólników jest podstawą rozliczenia straty

Do czasu zatwierdzenia sprawozdania dochód lub strata pozostaje na koncie „Wynik finansowy”. Dopiero pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego wynik finansowy przenosimy na  konto „Rozliczenie wyniku finansowego”.

Według art.  231 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh) zwyczajne zgromadzenie wspólników, zatwierdzając sprawozdanie finansowe, podejmuje jednocześnie uchwałę o pokryciu straty. Jeżeli strata przewyższy sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego, zgromadzenie wspólników zobowiązane jest, art. 233 § 1 ksh do podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Stratę finansową można pokryć:

• zyskiem z lat ubiegłych,

• kapitałem zapasowym lub rezerwowym,

• zyskiem lat następnych,

• dopłatami wspólników,

• kapitałem podstawowym.

Ewidencja księgowana związana z  pokryciem straty w poszczególnych przypadkach będzie następująca:

Pokrycie straty zyskiem z  lat ubiegłych jest możliwe tylko wtedy, kiedy zysk w poprzednich latach nie został rozdysponowany i figuruje na koncie „Wyniki za lata ubiegłe”

Wn konto „Wynik za lata ubiegłe”,

Ma konto „Rozliczenie wyniku finansowego”.

Pokrycie straty kapitałem zapasowym lub rezerwowym jest możliwe tylko wtedy, kiedy spółka takie kapitały utworzyła. W spółkach z o.o. tworzenie kapitału zapasowego i rezerwowego nie jest obowiązkowe. Spółka może w  przepisach wewnętrznych ustalić, że  tworzy takie kapitały, określając jednocześnie, w jakim celu. Jednym z takich celów może być np. pokrycie ewentualnej straty powstałej w latach następnych.

Wn konto „Kapitał zapasowy” lub „Kapitał rezerwowy”.

Ma konto „Rozliczenie wyniku finansowego”.

Pokrycie straty z zysku wypracowanego w latach następnych. Jeżeli spółka podejmie taką uchwałę, to kwota poniesionej straty pozostaje na koncie „Rozliczenie wyniku finansowego”. Przeksięgowania wystąpią dopiero w następnym roku lub w latach następnych, pod warunkiem że spółki uzyska w tych latach zysk.

Pokrycie straty z dopłat wspólników może wynikać z  umowy spółki lub jeżeli umowa tak nie stanowi, to z podjętej uchwały wspólników, mówią o tym prze-pisy art. 177–179 ksh. W jednym i drugim przypadku dopłaty są wnoszone proporcjonalnie do udziałów.

Wn konto „Rozrachunki ze wspólnikami z tyt. dopłat”,

Ma konto „Kapitał rezerwowy z  dopłat na  pokrycie straty”

po otrzymaniu wpłaty:

Wn konto „Rachunek bankowy lub Kasa”,

Ma konto „Rozrachunki ze wspólnikami z tyt. dopłat”

oraz:

Wn konto „Kapitał rezerwowy z tyt. dopłat”,

Ma konto „Rozliczenie wyniku finansowego”.

Pokrycie straty z kapitału podstawowego jest możliwe tylko wtedy, kiedy kapitał podstawowy w spółce jest wyższy, niż wynika to z przepisów. Aktualnie w przypadku spółek z  o.o. minimalny kapitał podstawowy wynosi 5.000 złotych, a  wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50 złotych. Jeżeli kapitał podstawowy przekracza te  wartości, to  w celu pokrycia straty można obniżyć kapitał podstawowy poprzez umorzenie udziałów lub zmniejszenie wartości nominalnej udziałów. Taki sposób pokrycia straty jest jednak kłopotliwy z uwagi na konieczność zmiany umowy spółki oraz obowiązek zarejestrowania tej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wn konto „Kapitał podstawowy”,

Ma konto „Rozliczenie wyniku finansowego”.

Jeżeli spółka poniosła również stratę podatkową (nie zawsze strata bilansowa jest równoznaczna ze  stratą podatkową), którą na podstawie art. 7 ust. 5 usta-wy o podatku dochodowym od osób prawnych może rozliczyć w 5 następnych latach podatkowych, to jest zobowiązana art. 37 ust. 1 ustawy o rachunkowości do zaksięgowania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego zapisem:

Wn konto „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe”,

W analityce „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego”,

Ma konto „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego”.

Kwota utworzonych aktywów to możliwa do odliczenia strata podatkowa pomnożona przez przewidywaną stawkę podatku dochodowego w latach następnych.

W roku, w którym odliczamy stratę podatkową od uzyskanego dochodu podatkowego, wyksięgowujemy z tych aktywów taką część, która dotyczy faktycznie rozliczonej straty podatkowej w zeznaniu podatkowym. Wyksięgowanie to robimy zapisem odwrotnym do pierwotnego.

Podstawa prawna:

art. 37 ust. 1, art. 53 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.),

art. 177–179, art. 231 §2, art. 233 § 1 ustawy z 15 września 2000 r., kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.),

art. 7 ust. 5 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).

Maria Rubinkowska

ekspert ds. księgowości

  Uważaj! Co druga firma popełnia błędy w sprawozdaniach finansowych.

Najwięcej problemów występuje:

  • W zasadach naliczania odpisów amortyzacyjnych w przypadku zmodernizowanych środków trwałych;
  • Stawkach amortyzacyjnych dla używanego samochodu ciężarowego;
  • Przy ujawnianiu środków trwałych wykorzystywanych na podstawie umów leasingu i umów o podobnym charakterze.

Jak uniknąć tych wszystkich błędów?

Sięgnij po wsparcie ekspertów i gotowe schematy księgowań >>


Przepisz kod:

Pola oznaczone * sa wymagane.

Bezpłatny e-letter


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.